21 februarie 2019 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual pe perioada determinata:

Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual pe perioada determinata:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 28.02.2019 ora 14.00.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de nastere;
 3. copia certificatului de casatorie;
 4. formularul de înscriere;
 5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 6. certificat eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.;
 7. adeverinţă pentru concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R;
 8. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
 9. cazierul judiciar;
 10. adeverinţă medicală de la un cabinet de Medicina muncii in care sa se specifice daca este apt pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de “ … “;
 11. CV;
 12. chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs (100 lei).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

                        Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unităţii şi pe www.spital-barlad.ro

                        Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECŢIUNEA