28 APRILIE 2021 – Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, având în vedere Legea nr. 203/16.09.2020, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, având în vedere Legea nr. 203/16.09.2020, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 17.05.2021 ora 14.00.
Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) copia actului de identitate;
b) copia certificatului de nastere;
c) copia certificatului de casatorie;
d) formularul de înscriere;
e) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
f) certificat eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti medicali);
g) adeverinţă pentru concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistenti medicali);
h) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
i) cazierul judiciar;
j) certificat de integritate comportamentala;
k) adeverinţă medicală de la un cabinet de Medicina muncii in care sa se specifice daca este apt pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de “ … “;
l) CV;
m) chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs astfel:
200 lei pentru auditor;
150 lei pentru asistent generalist;
100 lei pentru infirmiera, ingrijitoare si muncitor necalificat.

       Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

      Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unităţii şi pe www.spital-barlad.ro
Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.
DIRECŢIUNEA