28 SEPTEMBRIE 2018 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada determinata si nedeterminata astfel :

ANUNŢ

Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale:

pe perioada determinata:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 05.10.2018 ora 14.00.

si pe perioada nedeterminata:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 12.10.2018 ora 14.00.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de nastere;
 3. copia certificatului de casatorie;
 4. formularul de înscriere;
 5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 6. certificat eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti medicali);
 7. adeverinţă pentru concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistenti medicali);
 8. certificat de absolvire a cursului de infirmieri (pentru infirmieri);
 9. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
 10. cazierul judiciar;
 11. adeverinţă medicală de la un cabinet de Medicina muncii in care sa se specifice daca este apt pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de “ … “;
 12. CV;
 13. chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs (150 lei pentru asistent social, 100 lei pentru asistent medical, 75 lei pentru registrator medical, 50 lei pentru infirmier, brancardier, supraveghetor bolnavi psihic si ingrijitor).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unităţii şi pe www.spital-barlad.ro

Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECŢIUNEA

DOCUMENT PDF