Anunț organizare licitație publică

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
  2. Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, str. Republicii, nr.300, judetul Vaslui Codul fiscal: 44464281 Telefon / fax 0235 416 440 / 0235 413 303 E-mail: spitalul.municipal.barlad@gmail.com Persoană de contact: Boboc Sofia Marilena                   Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

a)11,4 mp, apartinind domeniului public al Municipiului Barlad si in administrarea Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad ,situat in curtea Pavilionului Pediatrie din Barlad, Bulevardul Epureanu, nr.50, Sectia Pediatrie;

  1. b) 6 mp, apartinind domeniului public al Municipiului Barlad si in administrarea Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad situat, in curtea Pavilionului Pneumologie/Psihiatrie din Barlad, str.Nicolae Balcescu, nr.22-50;

c)Spatiu de 37 mp, apartinind domeniului public al Municipiului Barlad si in administrarea Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad ,anexa a Pavilionului Pediatrie din Barlad, str. Nicolae Balcescu, nr.22-50 – cu destinatie Cabinet Stomatologic

Inchirierea se face conform art. 333 si a art.335 din OUG57/2019 si conform Hotararii Consiliului Local Municipal nr.194/29.06.2023 si HCLM 253/31.08.2023

  1. Informații privind documentația de atribuire:se regasesc in caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Spitalului Municipal de Urgenta Serviciul Achizitii Publice si Contractari sau de pe site-ul autoritatii contractante www.spital-barlad.ro,

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:Serviciul Achizitii Publice si Contractari din cadrul autoritatii contractante  persoana de contact: Boboc Sofia Marilena si Dodi Elena –   0235/416.440 int 108

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:Taxa – 20lei si se achita la casieria Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:27.10.2023, ora 15:00

Solicitarea de clarificari se va face fie inscris prin depunerea soliciatrii de clarificari la secretaritul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad sau pe adresa de mail achizitii.spitalbarlad@gmail.com

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:06.11.2023, ora 15:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Barlad , din str. Republicii, nr.300, jud Vaslui – secretariat

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:2 (doua) exemplare

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.11.2023, ora 9:00 Sala de sedinte a Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, str. Republicii, nr.300, judetul Vaslui
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Judecatoriei Municipiului Barlad . Strada Republicii nr. 277, Localitate Barlad, Judet: Vaslui  , Telefon: 0235/414621, Fax: 0235/414252, E-mail: jud-barlad@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13.10.2023