Categorie: CARIERE

În fiecare an ne aduceți bucurie în suflete, în fiecare an sunteți alături de noi și de pacienții noștri!

Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad și colectivul secției de Boli infecțioase mulțumește reprezentanților clubului Rotary Bârlad pentru ajutorul acordat, constând în donația:
– 5 paturi cu saltele antiescară
– 1 elevator hidraulic
– 2 monitoare de functii vitale
– 1 targă transport pacienți pliabilă
– 4 cărucioare transport pacienți
– 1 scaun WC
Vă mulțumim pentru colaborarea fructuoasă!

https://www.facebook.com/rotarybarlad/

Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director de director medical, la sediul unitatii din str.Republicii nr.300.

A N U N Ţ 

Ȋn conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările și completările ulterioare, a O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat prin O.M.S. nr. 954/2017,

Avand în vedere ședinţa Comitetului Director din data de 02.10.2019, Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director de director medical, la sediul unitatii din str.Republicii nr.300. 

Concursul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. a) lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului propusă în bibliografie – în data de 05.11.2019 ora 9ºº;
 2. b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 07.11.2019 ora 10ºº;
 3. c) interviul de selecţie în data de 11.11.2019 ora 10ºº.

La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

Criterii generale:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu au fost condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
 3. c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice);

Criterii specifice:

 1. a) pentru director medical:
 2. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 3. sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;
 4. în spitalele publice, directorul medical trebuie să fie cel puţin medic specialist având o vechime de minimum 5 ani în specialitatea respectivă;

            Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) copie de pe certificatul de medic specialist/primar;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 7. g) cazierul judiciar;

g^1) certificat de integritate comportamentală conform art.18 din Legea nr.118/20.06.2019;

 1. h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 2. i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 3. j) proiectul de specialitate;
 4. k) chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs 300 lei.

Proiectul e specialitate trebuie sa fie realizat individual de către candidat, să resolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus la înscriere.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului- serviciul Resurse Umane, între orele 7ºº – 15ºº.

Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul final al examenului/concursului, cu excepţia interviului de selectie, in termen de 24 de ore de la data afișării.

Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul  comisiei, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor de examen/concurs. 

TEME-CADRU PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE

DIRECTOR MEDICAL 

 1. Gradul de acoperire cu servicii medicale a spitalului;
 2. Desfășurarea activităţii medicale în spital pe principiul competenţei, eficienţei și eficacităţii;
 3. Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare în cadrul spitalului;
 4. Ȋmbunătăţirea performanţei spitalului;
 5. Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital;
 6. Ȋmbunătăţirea structurii și organizării spitalului;
 7. Evaluarea relaţiei dintre structurile spitalului și serviciile furnizate.          

            Pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad, respectiv www.spital-barlad.ro, se află afișate:

Anunţul de concurs;

 • Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director de director medical;
 • Bibliografia de concurs;

Data limită până la care se pot depune dosarele pentru concurs este 25.10.2019,ora 14ºº.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0235/416440, int.147.                   MANAGER,                   

                                       Ec. Daniela Borș