Categorie: CARIERE

Actualizare 10 august 2018 – Spitalul Municipal de Urgenta Elena Beldiman Barlad, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi (conditiile de participare, actele necesare inscrierii la concurs)

Spitalul Municipal de Urgenta ” Elena Beldiman ” — Barlad, cu sediul in municipiul Barlad, jud. Vaslui, str. Republicii nr. 300 scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, urmatoarele posturi:

– 1 post de medic in specialitatea dermatovenerologie la comp. Dermatovenerologie;
– 1 post de medic in specialitatea chirurgie generala la sectia Chirurgie generala;
– 1 post de medic in specialitatea medicina interna la sectia Medicina interna cronici;
– 1 post de medic in specialitatea neonatologie la sectia Neonatologie;
– 1 post de medic in specialitatea neurologie la sectia Neurologie
– 2 posturi de medic in specialitatea medicina de urgenta 1a C.P.U.;
– 1 post de medic in specialitatea O.R.L. la compartirnentul O.R.L.;
– 1 post de medic in specialitatea oncologie medicala la compartimentul Oncologie Medicala;
– 1 post de medic in specialitatea pediatrie la sectia Pediatrie I;
– 1 post de medic in specialitatea pediatrie la sectia Pediatrie II;
– 1 post de medic in specialitatea A.T.I. la sectia A.T.I.;
– 1 post de medic in specialitatea medicina interna la sectia Medicina interna;
-1 post de medic in specialitatea gastroenterologie la comp. Gastroenterologie;
– 1 post de medic in specialitatea epidemiologie la SSPLIAAM;
– 1 post de medic in specialitatea boli infectioase la sectia Boli infectioase;
– 1 post de medic in specialitatea boli infectioase la SSPLIAAM;
– 1 post de medic in specialitatea radiologie si imagistica medicala in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala;
– 3 posturi de medic in specialitatea obstetrica ginecologie la sectia Obstetrica ginecologie;
– 2 posturi de medic specialist pneumologie la sectia Pneumologie II;
– 1 post de medic specialist neurologie pediatrica la sectia Pediatrie II — comp. Neurologie pediatrica;
– 1 post de medic primar chirurgie generala la sectia Chirurgie generala;
– 2 posturi de medic specialist A.T.I. la sectia A.T.I.;
– 1 post de medic specialist radiologie si imagistica medicala in cadrul Laboratorului de Radiologie si imagistica medicala cu competenta in CT;
– 1 post de medic specialist medicina interna la sectia Medicina interna;
– 1 post de medic specialist medicina de urgenta la C.P.U. — punct de lucru Pediatrie.

Conditii de participare:
La concurs se pot inscrie medici specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se publica postul.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
– cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;
– copie xerox dupa diploma de medic si certificat de confirmare in gradul profesional;
– copie xerox dupa Certificatul de membru al Colegiului Medicilor cu viza pentru anul in curs;
– dovada / inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) litera d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– acte doveditoare pentru calculul punctajului prevazut in anexa 3 de la ordinul mentionat;
– cazierul judiciar;
– certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii specifice postului pentru care candideaza;
– copie xerox dupa Asigurarea malpraxis;
– copia actului de identitate in termen de valabilitate;
– chitanta de plata a taxei de concurs ( 150 RON ) Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii mai sus mentionate, in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 de zile si 90 de zile de la publicarea anuntului in ” Viata Medicala “.
Tematica de concurs se poate gasi pe site-ul Ministerului Sanatatii.
Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DOCUMENT PDF 1

DOCUMENT PDF 2

29-MAI-2018-TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS IN DATA DE 29.05.2018

29-MAI-2018-TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS IN DATA DE 29.05.2018

TEMATICA & BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIER/INGRIJITOR SECTIA BOLI INFECTIOASE

29.05.2018 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata astfel :

29.05.2018 - Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata astfel :

29.05.2018 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata astfel :

ANUNŢ

Spitalul Municipal de Urgenţa „Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile şi completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata:

 • – 1 post de audit gr. I la comp. Audit intern cu certificat de atestare audit public intern şi diploma de licenţa in una din urmatoarele specializari:

– management; – contabilitate – finanţe publice; şi vechime in specialitate de minim 10 ani; Proba scrisa: 21.06.2018 ora 8.30; Interviu: 26.06.2018 ora 9.00;

 • – 1 post de asistent medical in Ambulatorul integrat la Cab. Dermatovenerologie cu şcoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 21.06.2018 ora 8.30; Proba practica: 26.06.2018 ora 08.30; Interviu: 29.06.2018 ora 09.00;

 • – 1 post de asistent medical la comp. Nefrologie cu şcoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 21.06.2018 ora 8.30; Proba practica: 26.06.2018 ora 09.30; Interviu: 29.06.2018 ora 10.00;

 • – 1 post de asistent medical la C.P.U. cu şcoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 21.06.2018 ora 8.30; Proba practica: 26.06.2018 ora 13.30; Interviu: 29.06.2018 ora 11.00;

 • – 1 post de asistent medical la secţia Obstetrica ginecologie cu şcoala postliceala sanitara;

Proba scrisa: 21.06.2018 ora 8.30; Proba practica: 26.06.2018 ora 10.30; Interviu: 29.06.2018 ora 12.00;

 • – 1 post de infirmier la secţia Obstetrica ginecologie cu şcoala generala;

Proba scrisa: 21.06.2018 ora 8.30; Proba practica: 26.06.2018 ora 11.30; Interviu: 29.06.2018 ora 13.00;

 • – 1 post de infirmier la secţia Boli infecţioase cu şcoala generala;

Proba scrisa: 21.06.2018 ora 8.30; Proba practica: 26.06.2018 ora 12.30; Interviu: 29.06.2018 ora 14.00;

 • – 1 post de ingrijitor la secţia Psihiatrie cu şcoala generala;

Proba practica: 21.06.2018 ora 09.30; Interviu: 26.06.2018 ora 15.00;

 • – 1 post de ingrijitor la secţia Boli infecţioase cu şcoala generala;

Proba practica: 21.06.2018 ora 11.00; Interviu: 26.06.2018 ora 16.00; Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la secretariatul unitaţii pana pe data de 13.06.2018 ora 14.00. Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevazute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Dosarele de inscriere la concurs vor conţine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de nastere;
 3. copia certificatului de casatorie;
 4. formularul de inscriere;
 5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 6. certificat de atestare ca audit public intern (pentru postul de audit);
 7. certificat eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.;
 8. adeverinţa pentru concurs eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R.;
 9. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca;
 10. cazierul judiciar;
 11. adeverinţa medicala de la un cabinet de Medicina muncii in care sa se specifice daca este apt pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de “ … “;
 12. CV;
 13. chitanţa obţinuta in urma achitarii taxei de inscriere la concurs (150 lei pentru audit, 100 lei pentru asistent medical, 50 lei pentru infirmier si ingrijitor).

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul. Informaţii referitoare la organizarea şi desfaşurarea concursurilor, bibliografiile şi dupa caz, tematicile, calendarele de desfaşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unitaţii şi pe www.spital-barlad.roRelaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECŢIUNEA

REZULTATELE PROBEI PRACTICE DIN DATA DE 10-05-2018 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE CONTABIL IA – SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

REZULTATELE PROBEI PRACTICE DIN DATA DE 10-05-2018 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE CONTABIL IA - SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

REZULTATELE PROBEI PRACTICE DIN DATA DE 10-05-2018 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE CONTABIL IA – SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

REZULTATELE PROBEI PRACTICE DIN DATA DE 10-05-2018 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST DE CONTABIL IA – SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL