Categorie: ANUNTURI POSTURI

02.05.2023 – Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă determinată & nedeterminată astfel:

DETERMINATĂ

NEDETERMINATĂ

Pentru posturile pe perioada nedeterminata data limita de depunere a dosarelor de inscriere este 15.05.2023.
Pentru posturile pe perioada determinata data limita de depunere a dosarelor de inscriere este 08.05.2023.

27.04.2023 – Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă determinată:

                                                                   ANUNŢ
Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, în conformitate cu dispoziţiile HG nr. 1336/2022, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă determinată:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune fizic la Serviciul de Resurse Umane al unitatii, in intervalul orar 11.00 – 15.00, până pe data de 05.05.2023 ora 14.00.

Concursul se desfăşoară după următorul calendar:
15.05.2023, ora 09.00 – proba practică ;
16.05.2023, ora 09.00 – afişare rezultate proba practică;
16.05.2023, ora 15.00 – termen depunere contestaţii la proba practică;
17.05.2023, ora 15.00 – afişare rezultate contestaţii proba practică;
18.05.2023, ora 09.00 – interviu;
19.05.2023, ora 09.00 – afişare rezultate interviu;
19.05.2023, ora 15.00 – termen depunere contestaţii la interviu;
22.05.2023, ora 15.00 – afişare rezultate contestaţii interviu;
23.05.2023, ora 15.00 – afişare rezultate finale.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 15 din HG nr. 1336/2022 cu modificările si completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european;
j) chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs (100 lei).

Copiile dupa actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.
Toate probele de concurs se vor sustine la sediul unitatii, la pavilionul central din str. Republicii nr. 300.
Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul unitatii: www.spital-barlad.ro
Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECŢIUNEA

27.04.2023 – Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată

ANUNŢ
Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, în conformitate cu dispoziţiile HG nr. 1336/2022, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune fizic la Serviciul de Resurse Umane al unitatii, in intervalul orar 11.00 – 15.00, până pe data de 12.05.2023 ora 14.00.

Concursul se desfaşoară după următorul calendar:
22.05.2023, ora 09.00 – proba scrisă (pentru toate posturile cu excepţia îngrijitorului şi muncitorului necalificat);
23.05.2023, ora 09.00 – afişare rezultate proba scrisă;
23.05.2023, ora 15.00 – termen depunere contestaţii la proba scrisă;
24.05.2023, ora 15.00 – afişare rezultate contestaţii proba scrisă;
25.05.2023, la orele din tabel – proba practică;
26.05.2023, ora 09.00 – afişare rezultate proba practică;
26.05.2023, ora 15.00 – termen depunere contestaţii la proba practică;
29.05.2023, ora 15.00 – afişare rezultate contestaţii proba practică;
30.05.2023, la orele din tabel – interviu;
31.05.2023, ora 09.00 – afişare rezultate interviu;
31.05.2023, ora 15.00 – termen depunere contestaţii la interviu;
02.06.2023, ora 15.00 – afişare rezultate contestaţii interviu;
06.06.2023, ora 15.00 – afişare rezultate finale.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 15 din HG nr. 1336/2022 cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european;
j) chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs (100 lei pentru paznic, infirmiera, bucatar, muncitor necalificat, ingrijitor, si 150 lei pentru economist, asistent igiena, registrator medical).

Copiile dupa actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.
Toate probele de concurs se vor sustine la sediul unitatii, la pavilionul central din str. Republicii nr. 300.
Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unităţii şi pe site-ul unitatii: www.spital-barlad.ro
Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECŢIUNEA

05.04.2023 – Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de medic, posturi vacante pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 7 ore zilnic

ANUNŢ

Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, organizează concurs în temeiul Ordinului M.S. nr. 166/2023, pentru ocuparea următoarelor posturi de medic, posturi vacante pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 7 ore zilnic:

– 1 post de medic primar, în specialitatea oftalmologie la Compartiment Oftalmologie;
– 1 post de medic specialist, în specialitatea medicină de urgenţă la C.P.U.;
– 1 post de medic specialist, în specialitatea medicină de familie la C.P.U.;
– 1 post de medic specialist, în specialitatea pediatrie la C.P.U.;
– 1 post de medic specialist, în specialitatea nefrologie la Compartiment Nefrologie;
– 1 post de medic specialist, în specialitatea medicină internă la Secţia Medicină internă;
– 2 posturi de medic specialist, în specialitatea cardiologie la Compartiment Cardiologie;
– 1 post de medic specialist, în specialitatea gastroenterologie la Compartiment Gastroenterologie;
– 1 post de medic specialist, în specialitatea boli infecţioase la Secţia Boli infecţioase;
– 1 post de medic specialist, în specialitatea psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală;
– 1 post de medic specialist, în specialitatea pediatrie la Secţia Pediatrie;
– 1 post de medic specialist, în specialitatea chirurgie pediatrică la Compartiment Chirurgie Pediatrică;

I. Condiţii generale:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1 persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

II. Condiţii specifice de participare la concurs/examen:

– Studii superioare certificate prin diplomă de licenţă în medicină;
– Certificat de medic specialist / primar (pentru medicul din specialitatea oftalmologie);
– Vechime în specialitate: stagiul de rezidentiat finalizat (5 ani vechime ca medic specialist, pentru medicul din specialitatea oftalmologie).

III. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist / primar (pentru medicul din specialitatea oftalmologie);
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) curriculum vitae, model comun european;
l) chitanta de plata a taxei de concurs (150 lei care se achita in numerar la casieria unitatii).

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
(8) Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

Dosarele de concurs se depun la sediul spitalului, la Biroul Personal in perioada 06.04.2023 – 21.04.2023, între orele 09.00 – 15.00
Nu se primesc dosare de înscriere după data şi ora limită de înscriere (21.04.2023 ora 15.00).

Concursul constă în 3 etape:
– Selecţia dosarelor de înscriere (proba A) şi stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul MS nr. 166/26.01.2023;
– Proba scrisă (proba B);
– Proba practică (proba C).

Probele se vor susţine la sediul Spitalului Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad din str. Republicii nr. 300.

Se pot prezenta la etapa / proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba practică.
În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi admişi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 50 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.
Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S., telefon: 0235.416.440 int. 147.
:

CALENDAR DESFĂŞURARE CONCURS

DIRECŢIUNEA

Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad , organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual pe perioadă nedeterminată:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 27.10.2022 ora 14.00.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.                      

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de nastere;
 3. copia certificatului de casatorie;
 4. formularul de înscriere;
 5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 6. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
 7. cazierul judiciar;
 8. certificat de integritate comportamentala;
 9. adeverinţă medicală care sa ateste starea de sanatate, eliberata de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 10. CV;
 11. chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs (150 lei).                       

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

                        Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unităţii şi pe www.spital-barlad.ro

                        Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECŢIUNEA