Categorie: <span>ANUNTURI POSTURI</span>

6 mai 2022 – Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale:

ANUNŢ

                        Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă determinată:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 13.05.2022 ora 14.00. şi a următorului post pe perioadă nedeterminată:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 20.05.2022 ora 14.00.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.                       

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de nastere;
 3. copia certificatului de casatorie;
 4. formularul de înscriere;
 5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 6. copia certificatului eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti generalisti);
 7. adeverinta pentru concurs eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti generalisti);
 8. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
 9. cazierul judiciar;
 10. certificat de integritate comportamentala;
 11. adeverinţă medicală care sa ateste starea de sanatate, eliberata de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 12. CV;
 13. chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs (100 lei pentru infirmiera, 150 lei pentru asistent generalist si referent de specialitate I).                       

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

                        Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unităţii şi pe www.spital-barlad.ro

                        Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECŢIUNEA

24.03.2022 – Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 07.04.2022 ora 14.00.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.                  

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de nastere;
 3. copia certificatului de casatorie;
 4. formularul de înscriere;
 5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 6. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
 7. cazierul judiciar;
 8. certificat de integritate comportamentala;
 9. adeverinţă medicală de la medicul de familie in care sa se specifice daca este apt pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de “ … “;
 10. CV;
 11. chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs de 150 lei.                       

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

                        Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unităţii şi pe www.spital-barlad.ro

                        Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECŢIUNEA

4 martie 2022 – Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, anunta angajarea de personal fara concurs, cu contract individual de munca pe perioada determinata

Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, anunta angajarea de personal fara concurs, cu contract individual de munca pe perioada determinata, ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, conform art.27 din Legea  nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru urmatoarele posturi temporar vacante:

– 1 post de lenjereasa la Activitati Auxiliare;

– 1 post de magaziner la Serviciul Aprovizionare, Transport, Achizitii Publice

Angajarea se va face prin selectie de dosare si/sau interviu (dupa caz) conform Legii nr.55/2020 art.27, pe o durata ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta.

Contractele individuale de munca vor fi incheiate pe perioada starii de alerta, cu incetarea de drept a contractului  individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta sau inainte de termen la initiativa angajatorului.

 • Poate depune dosar pentru ocuparea postului, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are vȃrsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos;
 • Acte necesare in vederea ocuparii, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt: 
 • cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 şi 4 ;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, dupa caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candideaza – anexa 3 la prezentul anunt.
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declaratia pe propria raspundere ca este/nu este incadrat la o alta institutie publica/privata si nu se afla in carantina sau izolare la domiciliu;
 • Conditii specifice de participare la recrutare pentru:
 1. a) Lenjereasa

– certificat de calificare in meserie

– 6 ani vechime in meserie

– abilitati practice in meserie – verificarea cunostintelor prin proba practica

 1. b) Magaziner

                 – minim 11 clase

                 – cunostinte operare Microsoft Office – verificarea cunostintelor prin proba practica              

 

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele se depun in perioada 07.03.2022 – 10.03.2022 in intervalul orar 09⁰⁰-12⁰⁰ la Biroul Personal – Pavilion Administrativ al Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiamn” Barlad, din Str. Republicii nr.300.

– Data selectiei dosarelor depuse: 10.03.2022 ora 13°°
– Afisare rezultat selectie dosare: 10.03.2022 ora 14°°
– Depunerea contestatiilor pentru selectia doarelor: 11.03.2022 ora 10⁰⁰
– Solutionarea contestatiilor: 11.03.2022 ora 11⁰⁰
– Data sustinere proba practica: 11.03.2022 ora 12°°
– Afisare rezultat proba practica: 14.03.2022 ora 9⁰⁰
– Depunerea contestatiilor pentru proba practica: 15.03.2022 ora 10⁰⁰
– Solutionarea contestatiilor: 15.03.2022 ora 12⁰⁰
– Rezultate finale: 15.03.2022 ora 14⁰⁰

De la data afisarii rezultatelor finale, candidatii admisi, au termen de 3 zile lucratoare sa se prezinte la unitate, in vederea intocmirii documentelor necesare pentru incheierea contractului individual de munca pe perioada determinata.

MANAGER,

Feraru Ciprian-Cosmin

 

   DIRECTOR FIN.-CONTABIL,            DIRECTOR DE INGRIJIRI,                       Medic coord. activitate medicala,

 1. Daniela Diaconu                         as. Sȃrbu Cristina-Manuela                  dr. Danis Gabriela

 

       Sef Serviciu R.U.N.O.S.,      

        ec. Suciu Gica-Luminiţa

9 FEBRUARIE 2022 – Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, anunta angajarea de personal fara concurs, cu contract individual de munca pe perioada determinata, ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, conform art.27 din Legea  nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru urmatoarele posturi temporar vacante:

– 1 post de medic specialist chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva, la Comp. Chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva;
– 2 posturi de magaziner la Serviciul Aprovizionare, Transport, Achizitii Publice

Angajarea se va face prin selectie de dosare si/sau interviu (dupa caz) conform Legii nr.55/2020 art.27, pe o durata ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta.
Contractele individuale de munca vor fi incheiate pe perioada starii de alerta, cu incetarea de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta sau inainte de termen la initiativa angajatorului.

1) Poate depune dosar pentru ocuparea postului, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are vȃrsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos;

2) Acte necesare in vederea ocuparii, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

– cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 şi 4 ;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, dupa caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candideaza – anexa 3 la prezentul anunt.
– adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
– curriculum vitae, model comun european;
– declaratia pe propria raspundere ca este/nu este incadrat la o alta institutie publica/privata si nu se afla in carantina sau izolare la domiciliu;

3) Conditii specifice de participare la recrutare pentru:

a) Medic specialist chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva
– certificat de medic specialist chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva

b) Magaziner
– minim 11 clase
– cunostinte operare Microsoft Office – verificarea cunostintelor prin proba practica

Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
In situatia in care se vor depune mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu / proba practica.
In situatia in care, in urma selectiei dosarelor, nu sunt admisi mai multi candidati decat posturile scoase la concurs, acestia vor fi declarati admisi fara interviu / proba practica.
Dosarele se depun in perioada 10.02.2022 – 15.02.2022 in intervalul orar 09⁰⁰-12⁰⁰ la Biroul Personal – Pavilion Administrativ al Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiamn” Barlad, din Str. Republicii nr.300.

Data selectiei dosarelor depuse: 15.02.2022 ora 13°°
Afisare rezultat selectie dosare: 15.02.2022 ora 14°°
Depunerea contestatiilor pentru selectia doarelor: 16.02.2022 ora 10⁰⁰
Solutionarea contestatiilor: 16.02.2022 ora 11⁰⁰
Data sustinere interviu: 17.02.2022 ora 09°°
Data sustinere proba practica: 17.02.2022 ora 11°°
Afisare rezultat interviu / proba practica : 17.02.2022 ora 14⁰⁰
Depunerea contestatiilor pentru interviu / proba practica: 18.02.2022 ora 10⁰⁰
Solutionarea contestatiilor: 18.02.2022 ora 12⁰⁰
Rezultate finale: 18.02.2022 ora 14⁰⁰

De la data afisarii rezultatelor finale, candidatii admisi, au termen de 3 zile lucratoare sa se prezinte la unitate, in vederea intocmirii documentelor necesare pentru incheierea contractului individual de munca pe perioada determinata.

 • MANAGER, ec. Feraru Ciprian-Cosmin
 • DIRECTOR FIN.-CONTABIL, ec. Daniela Diaconu
 • DIRECTOR DE INGRIJIRI, as. Sȃrbu Cristina-Manuela
 • Medic coord. activitate medicala, dr. Manolache Catalina Mihaela
 • Sef Serviciu R.U.N.O.S.,ec. Suciu Gica-Luminiţa

7 DECEMBRIE 2021 – Spitalul Municipal de Urgență ”Elena Beldiman”organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

ANUNŢ

           Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, având în vedere Legea nr. 203/16.09.2020, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 21.12.2021 ora 14.00.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de nastere;
 3. copia certificatului de casatorie;
 4. formularul de înscriere;
 5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 6. certificat eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.;
 7. adeverinţă pentru concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
 8. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
 9. cazierul judiciar;
 10. certificat de integritate comportamentala;
 11. adeverinţă medicală de la medicul de familie in care sa se specifice daca este apt pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de “ … “;
 12. CV;
 13. chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs de 150 lei.

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

                        Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unităţii şi pe www.spital-barlad.ro

                        Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECŢIUNEA