Categorie: <span>CARIERE</span>

Tematică și bibliografie pentru posturile scoase la concurs în data de 5 ianuarie 2021:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ “ELENA BELDIMAN” BÂRLAD organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică in cadrul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ “ELENA BELDIMAN” BÂRLAD organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică in cadrul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad, in conformitate cu Dispozitiile Primarului Municipiului Barlad 2418/28.07.2017 si 2955/14.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad, cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/2016 si in conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 118/20.06.2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare.

            Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman”, in localitatea Barlad, str. Republicii, nr. 300, judetul Vaslui, in perioada 5.02.2021 – 24.02.2021 si se va desfasura in doua etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs – care va avea loc in data de 08.02.2021, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management – care se va desfasura in Sala de sedinte a Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad la data de 19.02.2021, ora 1000.

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină  următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs, în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) certificatul de integritate comportamentala;
 9. i) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 11. k) copie certificată pentru conformitate a actelor de stare civila(certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 12. l) proiectul de management realizat de candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani, nu a fost constatată de către instituţia competentă, existenţa conflictului de interese, ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 15. o) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

            In vederea intocmirii proiectului de management, la cererea candidatilor, Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad prin  Biroul RUNOS,  pune la dispozitia acestora in maxim 3 zile de la data solicitarii, copii ale Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, structura organizatorica aprobata si structura de personal a unitatii sanitare, aflate in vigoare la data solicitarii, cu exceptia acelor informatii sau documente, ce nu pot face obiectul divulgarii in temeiul legii.

            Candidatii pot vizita spitalul in data de 19.01.2021 ora 9.00, sub indrumarea directorului medical, pentru a se informa cu privire la problemele de la fata locului.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad, str. Republicii, nr. 300, judetul Vaslui, la Serv. R.U.N.O.S. pana in data de 5.02.2021, ora 14.00.

            Rezultatele verificarii dosarelor se vor afisa la data de 8.02.2021, ora 14.00.

            Contestarea rezultatelor analizei dosarelor se poate face la secretariatul comisiei de concurs in termen de 24 de ore de la afisare.

            Proiectele de management se publica pe pagina de internet a spitalului in data de 12.02.2021, ora 14.00.

            Sustinerea publica a proiectului de management de catre candidati va avea loc la data de 19.02.2021, ora 10.00 in sala de sedinte a Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad, str. Republicii, nr. 300.

            Anuntul de concurs, bibliografia pentru concurs si regulamentul de desfasurare a concursului sunt afisate pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad www.spital-barlad.ro, la avizierul de la secretariatul spitalului, pe portalul posturi.gov.ro., precum si pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii.

            Rezultatele in urma desfasurarii probei referitoare la sustinerea publica si evaluarea proiectului de management se afiseaza la sediul Spitalului Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad si se publica pe pagina de internet a spitalului pana la data de 22.02.2021, ora 14.00.

            Candidatii au dreptul sa conteste rezultatele la aceasta proba in termen de 24 de ore de la data publicarii rezultatelor.

            Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul spitalului si se publica pe pagina de internet a spitalului la data de 24.02.2021, ora 14.00.

            Mass-media si persoanele interesate sa participle la sustinerea publica a proiectului de management vor transmite pana la data de 16.02.2021, ora 14.00 pe adresa de e-mail spitalul.municipal.barlad@gmail.com, solicitarile de participare, cu precizarea numelui si prenumelui, si eventuale intrebari pe care vor sa le adreseze candidatilor in legatura cu proiectul de management.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

ING. BOBEICA NICOLAE ADRIAN

5 ianuarie 2021 – Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Barlad, jud. Vaslui, având în vedere Legea nr. 203/16.09.2020, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale pe perioada nedeterminata astfel :

ANUNŢ

                        Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, având în vedere Legea nr. 203/16.09.2020, in conformitate cu HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă nedeterminată:

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii până pe data de 19.01.2021 ora 14.00.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3 din HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. copia actului de identitate;
 2. copia certificatului de nastere;
 3. copia certificatului de casatorie;
 4. formularul de înscriere;
 5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 6. certificat eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. (pentru asistenti medicali);
 7. adeverinţă pentru concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistenti medicali);
 8. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
 9. cazierul judiciar;
 10. certificat de integritate comportamentala;
 11. adeverinţă medicală de la un cabinet de Medicina muncii in care sa se specifice daca este apt pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea postului de “ … “;
 12. CV;
 13. chitanţa obţinută în urma achitării taxei de înscriere la concurs astfel:

200 lei pentru Sef Serviciu Administrativ;

150 lei pentru asistent medical pr. si asistent medical;

100 lei pentru infirmiera, ingrijitoare, telefonist.

Copiile dupa actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale pentru a fi certificate conform cu originalul.

                   Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, bibliografiile şi după caz, tematicile, calendarele de desfăşurare a concursurilor sunt afişate la sediul unităţii şi pe www.spital-barlad.ro

                   Relaţii suplimentare se obţin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

DIRECŢIUNEA