Categorie: TEMATICĂ & BIBLIOGRAFIE

21.11.2023 – Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea următorului post de medic, post vacant pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 7 ore zilnic21.11.2023 –

Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad cu sediul in Str. Republicii nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, cod fiscal: 4446481, Tel. 0235/416.440, Fax. 0235/413.303, Email: spitalul.municipal.barlad@gmail.com, organizează concurs în temeiul Ordinului M.S. nr. 166/2023, pentru ocuparea următorului post de medic, post vacant pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 7 ore zilnic:
 
– 1 post de medic în specialitatea gastroenterologie la Compartiment Gastroenterologie;
 
I. Condiţii generale: 
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1 persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 
II. Condiţii specifice de participare la concurs/examen:
 
– Studii superioare certificate prin diplomă de licenţă în medicină;
– Vechime în specialitate: rezident în ultimul an de pregatire .
 
III. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune un dosar care va conţine următoarele documente:
    a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
    b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist / primar (pentru medicii specialiști / primari);
    c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,            
    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
    f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
    g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
    h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
    i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
    j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
    k) curriculum vitae, model comun european;
    l) chitanta de plata a taxei de concurs (150 lei care se achita in numerar la casieria unitatii).
 
Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.
    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie  însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
    Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
    (8)  Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. 
 
Dosarele de concurs se depun la sediul spitalului, la Biroul Personal in perioada 23.11.2023 – 08.12.2023, între orele 09.00 – 15.00
Nu se primesc dosare de înscriere după data şi ora limită de înscriere (06.12.2023 ora 15.00).
 
Concursul constă în 3 etape:
– Selecţia dosarelor de înscriere (proba A) şi stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul MS nr. 166/26.01.2023;
– Proba scrisă (proba B);
– Proba clinică (proba C).
 
Probele se vor susţine la sediul Spitalului Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad din str. Republicii nr. 300.
 
Se pot prezenta la etapa / proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba clinică.
În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi admişi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 50 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.
Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S., telefon: 0235.416.440 int. 147.
 
CALENDAR DESFĂŞURARE CONCURS

TEMATICA
PENTRU CONCURSUL DE MEDIC IN SPECIALITATEA GASTROENTEROLOGIE

I. PROBA SCRISA

1. Refluxul gastroesofacien. Esofagita de reflux
2. Acalanzia. Patologia esofagiana functionala.
3. Neoplasmul esofagului.
4. Sindroame dispeptice functionale.
5. Gastritele cornice.
6. Ulcerul gastroduodenal.
7. Tumorile benigne ale stomacului.
8. Cancerul gastric.
9. Suferintele gastrice postoperatorii.
10. Digestia si absorbtia intestinala.
11. Diareele cornice.
12. Enteropatiile disenzimatice si enteropatia glutenica.
13. Boala Crohn si rectocolita ulcerohemoragica.
14. Sindromul de malabsorbtie.
15. Colon iritabil. Constipatia cronica.
16. Polipii colonici.
17. Cancerul de colon.
18. Diverticuloza intestinala.
19. Etiopatogenia si fiziopatologia insuficientei pancreatice exo-si endocrine.
20. Pancreatite acute.
21. Pancreatite cornice.
22. Cancerul pancreatic.
23. Colecistitele si angiocolitele acute.
24. Litiaza biliara
25. Tumorile cailor biliare.
26. Suferintele post- colecistectomie
27. Sindromul de hipertensiune portal.
28. Encefalopatia hepatica.
29. Hepatitele acute virale si medicamentoase.
30. Hepatitele cornice.
31. Cirozele ficatului si complicatiile sale.
32. Ciroza biliara primitive.
33. Colangita sclerozanta primitive. Hemocromatoza. Boala Wilson.
34. Patologia hepatica alcool-indusa.
35. Chistul hidatic si tumorile benigne hepatice.
36. Cancerul hepatic.
37. Peritonitele acute si cornice.
38. Hemoragiile digestive superioare si inferioare.

II. PROBA CLINICA
Pentru proba clinica de specialitate se vor alege bolnavi cu afectiuni din tematica probei scrise

BIBLIOGRAFIE:

1. M. Grigorescu – Tratat de Gastroenterologie, Ed. Medicala Nationala, 2001
2. R. Voiosu – Gastroenterologie Clinica, Ed. Universitara C. Davila, 1999
3. M. Grigorescu, O. Pascu – Tratat de Gastroenterologie Clinica Vol. I, Ed. Tehnica, 1996
4. C. Gheorghe, L. Gheorghe – Vademecum in Gastroenterologie, Ed. Nemira 2002.
5. L. Gherasim – Medicina Interna, Vol III, Ed. Medicala, 1999
6. Harrison’s -Principiile de Medicina interna – cap I, Boli Digestive – Ed. XIV (in limba
romana), Ed. Teora, 2001

 

DIRECŢIUNEA

Tematică și bibliografie pentru posturile scoase la concurs în data de: 02.05.2023

Tematică și bibliografie pentru posturile scoase la concurs în data de 05.04.2023

Tematică și bibliografie pentru posturile scoase la concurs pe data de 28 iunie 2022

TEMATICĂ & BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS ÎN DATA DE 15 IUNIE 2022