Spitalul Municipal de Urgenta “ Elena Beldiman “ – Barlad, cu sediul in municipiul Barlad, jud. Vaslui, str. Republicii nr. 300 cod fiscal: 4446481, cont RO35TREZ65721F335000XXXX, deschis la Trezoreria Barlad, jud Vaslui, scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare, urmatorul post cu norma intreaga, pe perioada determinata:

1 post de medic primar pediatrie la Sectia Neonatologie.

Dosarele de inscriere se depun la sediul unitatii pana la data de 12.09.2019 ora 15.00.

         Concursul se va organiza in perioada 23.09.2019 – 14.10.2019 si va cuprinde:

– o proba scrisa cu 5 intrebari din tematica anuntata, fiecare intrebare fiind punctata cu 20 puncte;

– o proba practica/clinica pentru care se acorda punctajul maxim de 50 puncte.

In urma sustinerii tuturor probelor, sunt declarati promovati candidatii care au realizat un punctaj minim de 100 de puncte, obtinerea postului facandu-se strict in ordinea descrescatoare a punctajului realizat.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa candideze;
 • copie xerox dupa diploma de medic si certificat de confirmare in gradul profesional;
 • copie xerox dupa Certificatul de membru al Colegiului Medicilor cu viza pentru anul in curs;
 • dovada / inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) litera d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calculul punctajului prevazut in anexa 3 de la ordinul mentionat;
 • cazierul judiciar;
 • certificat de integritate comportamentala;
 • certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii specifice postului pentru care candideaza;
 • copie xerox dupa Asigurarea malpraxis;
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate;
 • chitanta de plata a taxei de concurs ( 150 RON )

Tematica de concurs se poate gasi pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Relatii suplimentare se obtin la telefon: 0235.416.440 int. 147.

                        MANAGER,                                            MEDIC COORDONATOR,

                     Ec. Bors Daniela                                                      Dr. Afteni                   Vladislav           

SEF SERVICIU R.U.N.O.S.,

             Ec. Suciu Gica Luminita